søndag 26. juli 2009

Noen ganger mangler det noen ord

Det gikk nok litt fort hos smålenene når de lagde ingressen på denne saken. Hvis ikke har Hobøl-ordfører Håvard Jensen (Frp) noen merkelige meninger...

Heroin på resept

En av Fredrikstads tidligere rusavhengige blir i dag intervjuet av F-B. Han snakker blant annet om heroin på resept, som et tiltak for å forhindre overdose dødsfall. Han nevner blant annet:
Han mener det viktigste er å redusere muligheten til å tjene penger på heroin.
– Hadde man delt ut heroin til rusmisbrukerne, hadde det ikke vært så stort marked for å selge, mener han.
Thor Erik Forsberg var tidligere i våres ute og snakket om samme sak:


Et samlet samfunn må ta et kollektivt ansvar for at rusomsorgen ikke er i stand til å tilby behandlingsplasser til rusavhengige når de trenger det. Mange rusmisbrukere føler seg ”usynlige” i sitt eget samfunn og blir ikke møtt med den samme respekt og verdighet som andre pasienter i helsevesenet. Manglende satsing over tiår har bidratt til mange mennesker lider unødvendig pga av manglende verktøy til å mestre livet.

Ingen regjering har hatt grunn til å fullt ut være stolt av satsingen på rusomsorgen på tross av løft. De ”usynlige” i samfunnet fortjener enn valgkamp som handler om noe større og viktigere enn en valgkamp preget av selvskryt fra de politiske partiene, men heller om hvordan vi skal legge til rette for at mange flere familier for hjelp fra uvisshet og angst. Rusavhengighet rammer blindt i alle samfunnslag. Og det å gi valgfrihet til disse menneskene bør få en sentral plass ved siden av kampen mot arbeidsledighet, skape en grønnere økonomi og sosial utjevning. Sosialdemokratiet handler om å jobbe mot et samfunn hvor det er plass til alle. Selv om vi har et av de mest inkluderende samfunn i verden så er vi fortsatt langt til mål. APs program som skal behandles på landsmøte slår fast: ” Rusmiddelpolitikken må favne bredt, gjennom forebygging og tidlig oppdagelse og iverksetting av tiltak, til behandling og rehabilitering. Det er mangel på behandlingsplasser og for lange ventetider for mange. Kvaliteten i tilbudet er på mange områder for dårlig. Alle ledd i rusomsorgen må styrkes, og det må innføres klare kvalitetskriterier. Fremdeles er det behov for mer kunnskap hos ansatte i kommunene, på sykehusene og i frivillige organisasjoner. Det er nødvendig med styrket forskningsinnsats. Vi må bidra til at rusmisbrukere og deres pårørende får nødvendig oppfølging og rehabilitering før, under og etter innleggelse. Etter behandling må det gis hjelp med bolig, arbeid og bygging av nye nettverk. Personer med rusavhengighet opplever stigmatisering og å bli møtt med manglende respekt når de søker hjelp. Mange har vansker med å integreres i lokalsamfunn og i arbeidsliv.” Dette er viktige føringer, ikke minst at de pårørende rundt også skal få bedre oppfølging.

Et av de vanskeligste temaene i rusdebatten er heroin på resept. 12 000 sprøytenarkomane bør være en bekreftelse nok på at dagens politikk er feilslått. Spørsmålet det reiser er hva gjør vi med de av oss som verken kan eller vil bli friske. Ingen kan forvente at nære pårørende skal godta det, men jeg mener at vi som samfunn må ha en politikk for dette på fellesskapets grunn.

Historien til de narkomane er ikke en, men like mange som det er rusavhengige. Men ofte kan vi høre om prostitusjon, vold, kriminalitet, inn og ut av norske fengsler. Bruken av straffeloven mot alvorlig syke mennesker bidrar mest til å støte mennesker ut av samfunnet. Justisminister Knut Storberget har i denne regjeringa fått på plass forståelse og satsing på rehabilitering innenfor murene. Arbeiderpartiet vil gi et godt helsetilbud og tilbud om skole og arbeidstrening i alle fengsler. Det psykiatriske behandlingstilbudet må styrkes. Undersøkelser fra Sverige viser at hver krone brukt på innhold i soningen for straffedømte sparer samfunnet for 18 kroner i reduserte utgifter til kriminalitet. På den måten skaper vi mer trygghet for oss alle samtidig som vi inviterer flere mennesker tilbake til samfunnet. Ingen må undervurdere rusmisbrukere eller deres familier. Det krever enormt med menneskelige ressurser å håndtere et slikt liv. Har man ingen erfaringer med det så er det ikke lett å forstå hvor altoppslukende denne sykdommen rusavhengighet blir for misbrukeren og deres nære. Jeg tror at heroin på resept kan være ett virkemiddel i kampen for å gi mennesker et verdig liv. Men det kan aldri erstatte oppbygging av et helhetlig behandlingstilbud som gir hjelp når den enkelte er motivert. Menneskene som lever i denne tragedien må få komme til ordet i denne viktige samfunnsdebatten slik at vi kan få en rusomsorg vi alle sammen kan være stolte av og som er der når vi trenger det.

Thor Erik Forsberg
Stortingskandidat for ØAP

torsdag 23. juli 2009

Solidaransvar og en farlig høyreside


Vi er opptatt av at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode og trygge arbeidsplasser og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Tiltak rettet mot sosial dumping er viktig, både for den enkelte berørte arbeidstaker, for seriøse bedrifter i konkurranse med useriøse, og for å sikre videreføring av den norske arbeidslivsmodellen.

Solidaransvar innebærer at arbeideren kan kreve oppdragsgiver eller hovedentreprenør for lønn, overtidsbetaling og feriepenger hvis arbeidsgiveren hans ikke betaler. I forslaget ligger også at solidaransvarlig som utbetaler, vil kunne rette regresskrav mot arbeidsgiver og eventuelt andre ansvarlige leverandører i kontraktkjeden, eller mot lønnsgarantiordningen, hvis arbeidsgiver i mellomtiden går konkurs.

Regjeringens første handlingsplan mot sosial dumping har hatt god effekt, særlig for store bedrifter i byggebransjen. Samtidig ser vi at utenlandske arbeidstakere fortsatt blir utnyttet ved at de tilbys lavere lønninger og dårligere sikkerhets- og arbeidsmiljøstandard enn det som er akseptabelt på det norske arbeidsmarkedet. Solidaransvaret vil ikke minst treffe sosial dumping i de mindre og useriøse bedriftene.

Da vi tok over regjeringskontorene, så hadde det borgerlige flertallet allerede vedtatt en omfattende endring av arbeidsmiljøloven.
• De ville undergrave normalarbeidsdagen, og åpnet for avtaler om 13 timers
arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke – uten overtid.
• De ville åpne for større bruk av midlertidige ansettelser.
• De ville svekke stillingsvernet og de tillitsvalgtes innflytelse.

Følg denne og andre saker på stemforsberg.no

lørdag 18. juli 2009

Kjære student!Til høsten inviteres du til å bruke stemmeretten. Vi skal ta stilling til mange små og store spørsmål som avgjør hvordan vi skal ha det i Norge. I verden rundt oss vokser arbeidsløsheten og med den svinner mange menneskers muligheter til å lykkes. Norge vil bli rammet, men vi setter inn all skyts vi kan bruke for å sørge for at du har en jobb å gå til når du er ferdig studert.

Lik rett til utdanning er Arbeiderpartiets viktigste mål. I en tid hvor det kan bli vanskeligere å få seg deltids- og sommerjobb er det viktig å øke studiestøtte og utbetale den over 11 måneder framfor 10 som i dag. Studietida skal ikke bare bli husket for hard jobbing. Det er derfor vi styrker studentsamskipnadene for en bedre studentvelferd og gjennomfører tidenes kulturløft.

Vi håper du bestemmer deg for å delta i høstens valg. Din stemme er med på å bestemme om jeg får muligheten til å bl.a. kjempe for disse sakene. Godt valg!

mandag 13. juli 2009

Thor Erik snakker om integrering

Se og hør Thor Erik Forsberg(AP) snakke om integrering og hvordan vi i felleskap skal få til dette på en best mulig måte. Det handler om å møte mennesker med positive forventninger.Selv om Fredriksstad Blad har er et litt annet fokus.

tirsdag 7. juli 2009

Pinlig flørting

Erna Solberg er ute på en pinlig flørting med LOs medlemmmer sine stemmer til høstens valg.
"En ny regjering under Solbergs ledelse vil umiddelbart invitere partene i næringslivet til samtaler og samarbeid. Roar Flåthen står øverst på telefonlisten."
Dette er pinlig når vi vet hva Erna og Høyre gjennomførte i forrige regjerings periode. Da vi tok over regjeringskontorene, så hadde det borgerlige flertallet allerede vedtatt en omfattende endring av arbeidsmiljøloven.
  • De ville undergrave normalarbeidsdagen, og åpnet for avtaler om 13 timers arbeidsdag og 60 timers arbeidsuke – uten overtid.
  • De ville åpne for større bruk av midlertidige ansettelser.
  • De ville svekke stillingsvernet og de tillitsvalgtes innflytelse.

Tre av fire statsbudsjett ble støttet av Fremskrittspartiet. Partiet vedtok sammen med Bondevik-regjeringen statsbudsjettene for 2002, 2003 og 2005. Profilen i disse budsjettenevar helt klar: Skattelette til de rikeste var hovedprioriteringen, mens fellesskap og velferdsløsninger ble kuttet.

Det er viktig at høyrepartiene i valgkampen svarer på om de vil gjøre det samme hvis de vinner valget til høsten.
  • Vil de da på nytt foreslå å svekke arbeidsmiljøloven? Gi adgang til 13timers arbeidsdag og øke adgangen til overtid?
  • Øke adgangen til midlertidige ansettelser og svekke stillingsvernet?
  • Vil Høyrepartiene på nytt kutte i arbeidsledighetstrygden med opp til 20.000 kroner?
  • Vil de åpne for frislipp av private skoler?
  • Vil de fjerne ordninger med gratis skolebøker?
Alt dette har de foreslått før. Noe ble til og med vedtatt og gjennomført før vi fikk endret det tilbake. Derfor er det viktig at vi får klare svar.

mandag 6. juli 2009

Vinner av videokonkuranse

Som vi skrev tidligere i år startet AP en egen videokonkuranse. Den gangen skrev vi blant annet følgende:
Vil du være med å vinne valget med Arbeiderpartiet? Jens Stoltenberg inviterer deg til å være med i en konkurranse om å lage den beste valgkampvideoen for Ap.

- Vi er først og fremst ute etter snutter som har en god porsjon smittsomt engasjement i seg, og er ikke fullt så opptatte av hvor proff produksjonen er, sier Stoltenberg

Arbeiderpartiet satser sterkt på å dra opp engasjementet rundt politikken vår i sosiale medier.
Nå er vinneren kåret og det ble Simon Næsse fra Rogaland. Nå vet ikke jeg hva du tenker om videoen, men jeg digger den.

Temaet er utrolig viktig, og synligjør så utrolig godt forskjellen mellom Arbeiderpartiet og høyresida. Som filmskaperen selv sier:
- Like muligheter på skolen er for meg en av de viktigste politiske sakene. Alle barn bør ha de samme mulighetene, uavhengig av hvor du bor og hvor mye penger foreldrene dine har. Arbeiderpartiet er garantisten for dette og det er definitivt en sak det er verdt å lage en kortfilm om, sier vinneren selv.

torsdag 2. juli 2009

Bistand